Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost GrandVision CZ s.r.o., IČO: 25127993, se sídlem Pankrác PRIME Office Building, Lomnického 1742/2a, 14000 Praha 4, podnikající pod obchodní značkou GrandOptical („GrandOptical“ nebo „Správce“) zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a na ně navazujícími právními předpisy, Vaše osobní údaje. Toto prohlášení má za cíl objasnit, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

GDPR definuje osobní údaj jako jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze k účelům, které Vám sdělujeme při jejich shromáždění. GrandOptical zpracovává osobní údaje svých zákazníků pro následující účely.


A) Zpracovávání osobních údajů v rámci prodeje v provozovnách GrandOptical

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní důvod zpracovávání

Doba uchovávání

Poptávka na zdravotnické služby, objednávka nebo sjednání termínu vyšetření

Osobní údaje zadané v rámci poptávky

Plnění smlouvy

Do konce záruční lhůty objednaného produktu.
Není-li provedeno vyšetření, po zajištění požadavku údaje dál nezpracováváme

Sjednání nového termínu, pokud se vyšetření neuskutečnilo nebo bylo odloženo

Oprávněný zájem

Nejvýše šest měsíců ode dne poptávky

Poskytování zdravotnických služeb (vyšetření zraku) a na to navazující určení metody úpravy zraku

Údaje potřebné k vyšetření zraku, včetně údajů týkajících se osobní totožnosti a zdravotního stavu vyšetřované osoby

Plnění smlouvy

Do konce záruční lhůty objednaného produktu

Povinnost poskytovatelů zdravotnických služeb vést dokumentaci

Zákonná povinnost

5 let

Plnění objednávky na brýle / kontaktní čočky, možnost dohledání v případě dalších objednávek

Osobní údaje zadané v rámci objednávky

Plnění smlouvy

Do splnění smlouvy

Plnění nároků na záruku

Odeslání oznámení o vyhotovené objednávce

Kontaktní údaje
(email, telefonní číslo)

Plnění smlouvy

Během doby trvání vztahu vyplývajícího z poskytování služeb nebo plnění objednávky, včetně záruční lhůty vyplývající z objednávek

Udržování kontaktu za účelem plnění smlouvy, např. další objednávky, kontrolní vyšetření

Vystavení faktury, dokladu, plnění objednávky

Osobní údaje potřebné k vystavení faktury

Zákonná povinnost

Až 10 let

Zajištění možnosti platby specifickou kartou zdravotní pojišťovny, vystavení potvrzení pro zdravotní pojišťovnu

Údaje týkající se zdravotní pojišťovny a karty pojištěnce klienta

Plnění smlouvy

Do předání pojišťovně

Řešení, dokumentování nároků na záruku

Údaje týkající se uplatnění záruky

Plnění smlouvy

Do uplatnění nároku na záruku nebo ručení, do konce zákonné doby pro uplatnění příslušných nároků


B) Zpracovávání údajů v rámci webových stránek www.grandoptical.cz

Účel zpracování údajů

Kategorie zpracovávaných údajů

Právní důvod zpracovávání údajů

Doba uchovávání údajů

Rezervace termínu vyšetření

Údaje zadané v rámci online rezervace termínu

Plnění ze smlouvy

V závislosti na dalších účelech do konce záruční lhůty objednaného produktu

Sjednání nového vyšetření v případě zrušení nebo odložení dohodnutého termínu vyšetření

Údaje zadané v rámci online rezervace termínu

Oprávněný zájem

Nejvýše šest měsíců ode dne online rezervace termínu

Plnění požadavků zákazníků, odpovídání na dotazy

Osobní údaje zadané v menu „Kontakt”

Oprávněný zájem

Do vyřešení požadavku

Monitorování používání webových stránek, zajištění příjemného uživatelského prostředí

Údaje související s používáním webových stránek, zadávání údajů, prokliky (vč. cookies)

Souhlas

Do odvolání souhlasu

Komunikace s uchazeči o zaměstnání

Kontaktní údaje a osobní údaje v životopisu při online žádosti o zaměstnání

Souhlas

Do odvolání souhlasu


C) Zpracovávání údajů v rámci webových stránek www.grandoptical.cz – E-shop

Účel zpracování údajů

Kategorie zpracovávaných údajů

Právní důvod zpracovávání údajů

Doba uchovávání údajů

Plnění objednávky zboží e-shopu,

Osobní údaje zadané v rámci objednávky

Plnění smlouvy

Do splnění smlouvy

Odeslání oznámení o odeslání objednávky

Kontaktní údaje
(e-mail, telefonní číslo)

Plnění smlouvy

Během doby trvání vztahu vyplývajícího z plnění objednávky

Vystavení faktury, dokladu, plnění objednávky

Osobní údaje potřebné k vystavení faktury a odeslání zákazníkovi

Zákonná povinnost

Až 10 let

Zřízení zákaznického účtu v rámci e-shopu

Osobní údaje potřebné pro vytvoření zákaznického účtu (jméno, příjmení, email, adresa), přístupová hesla, evidence objednávek

Souhlas

Do odvolání souhlasu, případně do zrušení zákaznického účtu

Řešení, dokumentování nároků na záruku

Údaje týkající se uplatnění záruky

Plnění smlouvy

Do uplatnění nároku na záruku, do konce zákonné doby pro uplatnění příslušných nároků


D) Zpracovávání údajů pro účely marketingu a průzkumu

Účel zpracování údajů

Kategorie zpracovávaných údajů

Právní důvod zpracovávání údajů

Doba uchovávání údajů

Odesílání newsletterů, respektive individuálních nabídek, dále tomu předcházející porovnání, analýza údajů služeb a objednávek v minulosti za účelem stanovení obsahu a termínu odesílání nabídek

Údaje osobní totožnosti, vyšetření, nákupu, dále kontaktní údaje potřebné pro tyto účely

Souhlas

Do odvolání souhlasu

Zapojení do průzkumů veřejného mínění a trhu, realizace průzkumů

Kontaktní údaje zadané pro tento účel

Souhlas

Do odvolání souhlasu


E) Zpracovávání údajů pro účely věrnostního programu

Účel zpracování údajů

Kategorie zpracovávaných údajů

Právní důvod zpracovávání údajů

Doba uchovávání údajů

Poskytování výhod v rámci věrnostního programu

Číslo věrnostní karty, číslo zákazníka v evidenci věrnostního programu

Souhlas

Do odvolání souhlasu, případně do zrušení věrnostního programu


F) Zpracovávání pro účely zákaznického servisu, řešení reklamací

Účel zpracování údajů

Kategorie zpracovávaných údajů

Právní důvod zpracovávání údajů

Doba uchovávání údajů

Řešení požadavků v rámci zákaznického servisu

Reklamace a jiné údaje oznámené telefonicky nebo emailem

Oprávněný zájem

Do vyřešení požadavku

Řešení reklamací

Údaje písemné reklamace (doručené e-mailem/poštou/formou protokolu

Zákonná povinnost

2 roky


Komu mohou být osobní údaje poskytnuty?

Osobní údaje našich zákazníků mohou být zpřístupněny následujícím subjektům:

 • V případě některých činností spolupracujeme s externími subjekty („zpracovateli“), kteří pro GrandOptical Vaše osobní údaje zpracovávají. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje vždy na základě zpracovatelské smlouvy. Zpracovatelé společnosti GrandOptical jsou pečlivě vybíráni s cílem zajistit záruky ochrany zpracovávaných osobních údajů dle platných právních předpisů.
 • Údaje mohou být poskytnuty orgánům státní správy v případě, že takovouto povinnost ukládá zákon nebo je takové zveřejnění nezbytné k plnění povinnosti uložené zákonem.
 • Se souhlasem zákazníka nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům\.

Seznam příjemců/kategorií příjemců, se kterými aktuálně spolupracujeme, je k dispozici níže:

Zpracovatelé osobních údajů

Dotčená činnost

AZ Direct GmbH

Sestavování marketingových nabídek, newsletterů

Česká Mailingová Společnost s.r.o.

Komplexní služby přímého marketingu

PHD, a.s. – PHD a.s., Lomnického 5, 140 00 Praha 4

Služby mediálního plánování a nákupu pro lokální i mezinárodní klienty

Prague Best s.r.o.

Tvorba a administrace webových stránek

ERGO Direkt Versicherung AG

Poskytování GrandPojištění

Pagina Příbram spol. s r.o.

Vedení účetnictví, zpracování mezd, spisová a archivační služba

GrandOpticalHungary Kft.

Správa IT

Ostatní příjemci

Zdravotní pojišťovny

Uplatňování poukazů na brýle a optické pomůcky

Banky

Platby kartou

Franchisingoví partneři

Předávání informací za účelem zajištění kvality služeb

Poskytovatelé služeb platebních brán (PayPal) Platby za zboží

v rámci e-shopu

Poskytovatelé přepravních a doručovacích služeb Předávání informací za účelem dopravy zboží zákazníkům

v rámci e-shopu (GLS, Česká pošta)

Správce údajů nepředává osobní údaje do třetích zemí (mimo EU), ani mezinárodním organizacím.


Jak zajišťuje GrandOpticalo chranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. GrandOptical má zavedeny potřebné kontrolní, technické, organizační a bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů před ztrátou, zničením nebo jejich zneužitím.


Jaká práva mohou naši zákazníci uplatnit?

Subjekt údajů má právo požádat správce údajů o přístup ke zpracovávaným údajům týkajícím se jeho osoby, o opravu, výmaz údajů, v některých případech může požádat o omezení zpracovávání osobních údajů a také může vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů. Subjektu údajů náleží dále právo na přenositelnost údajů, podání stížnosti dozorovému orgánu, dále právo na opravný právní prostředek, v případě automatizovaného individuálního rozhodování právo na volbu ohledně účinnosti rozhodování, dále právo na lidský zásah. V průběhu zpracovávání údajů prováděného na základě souhlasu je subjekt údajů dále kdykoli oprávněn k odvolání souhlasu, což však nemá vliv na legitimitu údajů zpracovaných před odvoláním souhlasu.


A) Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od společnosti GrandOptical následující informace:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době zpracování,
 • o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě nedůvodných nebo nepřiměřených žádostí, zejména proto, že se opakují, může společnost GrandOptical za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.


B) Právo na opravu osobních údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude GrandOptical zpracovávat. Opravu GrandOptical provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.


C) Právo na výmaz osobních údajů

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo požádat o vymazání osobních údajů, přičemž správce údajů tyto osobní údaje bez neodůvodněného prodlení vymaže, jestliže:

 • správce údajů již daný osobní údaj nepotřebuje pro účel, který byl důvodem ke shromažďování údajů, nebo důvodem ke zpracovávání údajů jiným způsobem;
 • jedná se o zpracování údajů na základě souhlasu uděleného subjektem údajů, ale subjekt údajů svůj souhlas odvolal a pro zpracování údajů neexistuje jiný právní důvod;
 • jedná se o zpracování údajů na základě oprávněného zájmu správce údajů nebo třetí osoby, ale subjekt údajů podal proti zpracování údajů námitku a – vyjma námitky proti zpracovávání údajů za účelem bezprostředního obchodního zájmu – neexistuje přednostní legitimní důvod na zpracovávání údajů;
 • správce údajů zpracovával osobní údaje protiprávně;
 • výmaz osobních údajů je nutný ke splnění zákonné povinnosti nebo
 • byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

D) Právo na omezení zpracování osobních údajů

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

E) Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte dle čl. 20 GDPR právo od nás získat tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za určeného správce.


F) Právo vznést námitku

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti GrandOptical. V případě, že GrandOptical neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost GrandOptical zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.


G) Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

Správce údajů neprovádí v průběhu zpracovávání osobních údajů automatizované individuální rozhodování.

Profilování, tedy automatickým způsobem prováděné zpracování, vyhodnocování osobních údajů provádí správce údajů pro účely rozesílání marketingových sdělení a nabídek v případě souhlasu uděleného za tímto účelem subjekty údajů, avšak tento proces může mít na subjekt údajů výhradně takový dopad, uvedený v předcházejících informacích, že subjekt údajů bude od správce údajů dostávat jemu adresované nabídky, newslettery, které nejsou považovány za rozhodnutí, které by mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo by se ho obdobným způsobem významně dotýkalo. Udělený souhlas je možné i případě profilování kdykoli odvolat.

Kde může zákazník získat další informace, případně uplatnit svá práva?

Zákazník se může obrátit na bezplatnou zákaznickou linku GrandOptical 261 399 211 nebo emailem na info@grandoptical.cz.

Domníváte-li se, že v rámci naší činnosti dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).